Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến Sào PDC

  Yến Nguyên Tổ đặc biệt

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Giá: 3.000.000 đ/100g