Sản phẩm

  Sản phẩm

  Sản phẩm

  Sản phẩm

  Yến Sào PDC Thượng Hạng

  Yến Sào PDC Thượng Hạng

  Giá: 5.000.000 đ/100g

  Yến PDC Thượng Hạng

  Yến PDC Thượng Hạng

  Giá: 2.500.000 đ/50g

  Yến PDC cao Cấp

  Yến PDC cao Cấp

  Giá: 4.500.000 đ/100g

  Yến PDC Cao Cấp

  Yến PDC Cao Cấp

  Giá: 2.250.000 đ/50g

  Yến PDC Cao Cấp

  Yến PDC Cao Cấp

  Giá: 1.130.000 đ/25g

  Yến PDC Loại 1

  Yến PDC Loại 1

  Giá: 4.000.000 đ/100g

  Yến PDC Loại 1

  Yến PDC Loại 1

  Giá: 2.000.000 đ/50g

  Yến PDC Loại 1

  Yến PDC Loại 1

  Giá: 1.000.000 đ/25g

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Giá: 3.000.000 đ/100g

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Giá: 1.500.000 đ/50g