Yến Nguyên Tổ

  Yến Nguyên Tổ

  Yến Nguyên Tổ

  Yến Nguyên Tổ loại 1

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Yến PDC Nguyên Tổ Loại 1

  Giá: 1.500.000 đ/50g